Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Edukacja włączająca
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 659
CENA 4000
ADRESACI

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych (co najmniej I stopnia), posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej tj. nauczyciele różnych specjalności, psycholodzy, pedagodzy szkolni, zatrudnieni
w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy chcą podnieść swoje kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe w zakresie pomocy, opieki i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ZAKRES

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach, jak i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych.

Absolwent posiada praktyczną wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz odchyleń organicznych, psychicznych  i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych, metodach oddziaływania rewalidacyjnego, rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz integrowania grupy, wspierania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w jego indywidualnym rozwoju.

PROGRAM

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • Teorie edukacji integracyjnej i włączającej
  • Dydaktyka specjalna
  • Programy wychowawcze w edukacji integracyjnej i włączającej

 CZAS TRWANIA STUDIÓW:

3 semestry , 659 godzin ( 479 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym, 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

KWALIFIKACJE

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie uczestników do wszechstronnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

 

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.