Facebook

Beskidzkie Centrum Kształcenia Dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Budynek Zespołu Szkół im. W. Goetla
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5
e-mail: bncdn@poczta.fm
tel/fax: (33) 874 45 36

Zapisz się na kurs przez Internet

NAZWA Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna z arteterapią (pedagogika korekcyjna)
KATEGORIA Studia podyplomowe
STATUS Trwa rekrutacja
LICZBA GODZIN 650
CENA 3800 zł
ADRESACI

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich specjalności kierunku pedagogika, pedagogika specjalna i kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przy wykorzystaniu arteterapii oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

ZAKRES

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy diagnostycznej, terapeutycznej i rewalidacyjnej w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświaty prowadzących działania o charakterze terapeutycznym, do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami i ich rodzinami, do pracy z dziećmi i dorosłymi potrzebującymi pomocy z zakresu diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej oraz do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym i rewalidacyjnym.

Uczestnik studiów nabywa umiejętności i kompetencje umożliwiające prowadzenie diagnozy, terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej wybranych grup wiekowych i osób ze specyficznymi trudnościami. Dzięki pogłębionej wiedzy będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania rozmaitych zaburzeń, uzależnień, trudności w nauce, będzie potrafił diagnozować poszczególne zaburzenia i trudności oraz dobierać odpowiednie formy terapii i rewalidacji indywidualnej, w tym będzie szczególnie przygotowany do wykorzystywania arteterapii w procesie terapeutycznym i rewalidacyjnym.

PROGRAM

3 semestry , 650 godzin ( 470 godz. zajęć dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym , 180 godz. praktyki w wybranej placówce oświatowej).

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE M.IN. NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

  • Organizacja i prowadzenie procesu terapeutycznego
  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • Metodyka działań rehabilitacyjnych
  • Arteterapia

 

KWALIFIKACJE

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał ma wiedzę z zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki specjalnej, diagnozy i wspomagania predyspozycji, metodyki terapii pedagogicznej, metodyki rewalidacji indywidualnej, integracji sensorycznej oraz arteterapii. Potrafi przeprowadzić diagnozę pedagogiczną, w tym diagnozę dzieci z trudnościami w nauce, dzieci  zaburzeniami rozwoju ruchowego oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju społeczno-emocjonalnego, dobrać, zaplanować, przeprowadzić i ocenić działania z zakresu terapii pedagogicznej, w tym potrafi przeprowadzić terapię zabawą, terapię rodziny i terapię zajęciową.

Potrafi prowadzić rewalidację uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi i z niepełnosprawnościami fizycznymi. Potrafi także prowadzić zajęcia z zakresu arteterapii, między innymi w formach teatroterapii, biblioterapii i kinezjoterapii.

Jest przygotowany do pracy samodzielnie i w grupie specjalistów, z dziećmi o różnych specyficznych potrzebach i trudnościach w nauce. Jest uwrażliwiony na problemy uczniów, świadom konieczności etycznego zachowania w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz gotów do nieustannego aktualizowania i wzbogacania swojej wiedzy. Ma kwalifikacje do prowadzą działania z zakresu diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej, rewalidacji indywidualnej i/lub zajęcia z arteterapii.

 

 

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Teraz możesz zapisać się na kurs przez Internet!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, a my skontaktujemy się z Tobą drogą mailową lub telefoniczną.